Domácí kolo

A: Jízdenky

Řešení (Zadání úlohy)

Jednodušší varianta úlohy se dala snadno řešit i ručně, težší varianta s kalkulačkou a trochou vytrvalosti také. Každopádně postup byl stejný. Když se člověk nad úlohou zamyslí, tak si všimne, že není vůbec důležité, kolik dní bude Týna jezdit, jde jen o to, jestli bude sedmkrát cena jednodenní jízdenky nižší než cena týdenní, protože je každý týden situace stejná – Týna může celý týden jezdít na sedm jednodenních jízdenek, nebo na jednu týdenní. Tyto dvě varianty porovnáme pro jeden týden a tím víme i co je výhodnější pro celý Týnin pobyt v Praze.

Pro náš program využijeme úplně stejnou myšlenku a nebudeme se trápit výpočtem celkové ceny za jízdenky. Nejprve si ale musíme načíst vstup. Nejprve načteme číslo T pro počet problémů, které budeme muset řešit, a uložíme si je do proměnné T.

Abychom prošli každý problém zvlášť, vytvoříme si cyklus for, který bude postupně procházet ceny jízdenek a vypisovat buď jednodenni, nebo tydenni. Pro každý problém si načteme 3 čísla: N (počet dní, kolik bude Týna po Praze jezdit), J (cenu jednodenní jízdenky) a V (cenu jízdenky týdenní). Poté budeme porovnávat 7 * J s V, pokud vyjde 7 * J menší než V, vypíšeme jednodenni, v opačném případě vypíšeme tydenni.

Tento postup můžeme zachytit následujícím pseudokódem:

Algoritmus Jízdenky
 načti počet problémů do proměnné T

 pro každé číslo INDEX od 1 do (T) opakuj
  načti počet dní do proměnné N
  načti cenu jednodenní jízdenky do proměnné J
  načti cenu týdenní jízdenky do proměnné V

  pokud 7*J je menší než V tak
   Vypiš "jednodenni"
  jinak
   Vypiš "tydenni"

Každý z kroků, které provádíme, má konstatní časovou složitost (čtení vstupu, násobení, porovnání i vypsání výstupu) a celková časová složitost úlohy je lineární vzhledem k počtu úloh – pro každý problém z T případů provádíme několik konstantních operací.

Ukázkový program (Python)

t = int(input())
for i in range(t):
 n = int(input())
 j = int(input())
 v = int(input())
 if 7*j < v:
  print("jednodenni")
 else:
  print("tydenni")

Ukázkový program (Pascal)

program jizdenky;

var t,i:integer;
 n,j,v,jednodenni_tyden : longint;
 {pro těžší vstup mohou být čísla větší, proto volíme větší datový typ pro daná čísla}

begin
 readln(t);
 for i:=1 to t do    {opakuje celý program pro každý problém zvlášť}
  begin
   readln(n);
   readln(j);
   readln(v);
   jednodenni_tyden:=j*7;   {výpočet ceny jednodenních jízdenek na týden}
   if jednodenni_tyden < v then  {srovnání ceny 7 jednodenních s cenou týdenní}
   begin
    writeln('jednodenni');
   end
   else
   begin
    writeln('tydenni');  {vypsání levnější variantu}
   end;
  end;
end.

Ukázkový program (C++)

#include <iostream>

using namespace std;
// funkce, kterou potom v main pustíme Tkrát podle počtu problémů:
void solve() {
 unsigned N, J, V; // zadefinování proměnných N,J,V
 cin << N;
 cin << J;
 cin << V;     // načtení N,J,V
 if (7 * J < V)  // porovnání 7*ceny jednodenní jízdenky s týdenní
  cout << "jednodenni" << endl;
 else       // vrátí levnější variantu
  cout << "tydenni" << endl;
}

int main() {  // hlavní program
 int T;    // zadefinování proměnné T
 cin << T;   // načtení T
 while (T--)  // opakuji pro počet problémů T
  solve();  // zavolání fce definované výše
 return 0;
}

Ukázkový program (JavaScript)

function solve(text)
{
 var radky = text.split('\n');
 var T = radky[0];
 var vystup = "";

 for (var t = 0; t < T; t++)
 {
  var N = radky[t*3 + 1];
  var J = radky[t*3 + 2];
  var V = radky[t*3 + 3];

  if(J*7 < V)
   vystup += "jednodenni\n";
  else
   vystup += "tydenni\n";
 }

 return vystup;
}

Ukázkový program (Java)

import java.util.Scanner;

public class jizdenky {

 public static void main(String[] args) { // začátek programu
  int t,n,j,v; // deklarace proměnných t,n,v,j
  Scanner in =new Scanner(System.in); // nový scanner in na čtení vstupů
  t=in.nextInt(); // načtení T
  for (int i=0;i<t;i++) { // provede Tkrát
   n = in.nextInt();
   j = in.nextInt();
   v = in.nextInt(); // načtení proměnných n,j,v
   if (7*j<v) { // porovnání 7násobku ceny jednodenní jízdenky s týdenní
    System.out.println("jednodenni");
   } // vypsání levnější varianty
   else {
    System.out.println("tydenni");
   }
  }
  in.close();    //zavření scanneru in na čtení vstupů
 }
}

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)